ලෝන් ඔන් කාඩ්

ලෝන් ඔන් කාඩ්

වෙළෙඳපොළේ ඇති අඩුම පොලී අනුපාත යටතේ මස 36 දක්වා ගෙවීමේ හැකියාවෙන් යුතුව ඔබේ ණය සීමාවෙන් 75% ක් දක්වා ක්ෂණික මුදල් අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගැනීමේ හැකියාව මෙම සේවාවෙන් ලබාගත හැකිය.

 • කඩ්පතේ ශේෂයට යටත්ව, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ණය සීමාවෙන් 75% ක් දක්වා ණය මුදලක් ක්ෂණිකව ලබා ගත හැකිය.

 • කාර්යාලීය දින 01ක් තුළ ඔබගේ නමට ඇති, ඔබ විසින් නම්කරන ලද ඉතිරිකිරීමේ / ජංගම ගිණුමකට මෙම මුදල බැර කරනු ලැබේ.

 • අවම ණය මුදල් සීමාකිරීමේ අගය රු. 10,000/- ක් වන අතර උපරිම මුදල මුදල් ප්‍රමාණය ණය සීමාවෙන් 75% කි.

 • සේවා සහ සම්මත සැකසුම් ගාස්තුවට යටත්ව මාස 6,12, 24, 36 දක්වා සමාන මාසික වාරික වශයෙන් ආපසු ගෙවිය හැකිය.

 • ගෙවුම් කාල සහ සැකසුම් ගාස්තු අදාළ වේ
 • කාලසීමාව 6 මසකට 12 මසකට 24 මසකට 36 මසකට
  මසකට සැකසුම් ගාස්තුව 0.96% 0.88% 0.73% 0.75%

 • ලෝන් ඔන් කාඩ් පහසුකම නිකුත් කිරීමේදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගිණුමෙන් රු. 1,000 / – ක සම්මත සේවා ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

 • කාඩ් ශේෂයෙන් සැළසුමේ මුලු මුදල අවහිර කරනු ලැබේ.

 • මාසික වාරිකය කාඩ්පතට හර කරනු ලබන අතර එය ලබාගත් මුළු ණය මුදලේ එක් කොටස් සහ සේවා ගාස්තු නියෝජනය කෙරේ.

 • ලබා දී ඇති කාල සීමාව ඉකුත් වීමට පෙර කාඩි හිමියකු ලෝන් ඔන් කාඩ් පියවීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, ලෝන් ඔන් කාඩ් හි හිග මුදල මත 4% ක පූර්ව බේරුම්කාරක ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

 • ණය මුදලක් ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කිරීමට සාමාන්‍ය අයදුම්පත් පුරවා cardservices@dfccbank.com යන ඊමේල් ලිපියනයට යොමු කරන්න, නැතහොත් ළඟම ඇති DFCC බැංකු ශාඛාවකට ගෙනවිත් බාර දෙන්න.


අයදුම් පත්‍රය