මෑතකදී
පාසල් හැරගිය අයට අවස්ථාවක්

මෑතකදී පාසල් හැරගිය අයට පුහුණු බැංකු සහයක/පුහුණු ව්‍යාපාර සංවර්ධන සහයක රැකියාව අවස්ථා ලබාදීමට DFCC බැංකුව කටයුතු කරයි.