බැංකු සහතිකය

ඔ‍බේ ව්‍යාපාරික/ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතාවන් සැපිරීම සඳහා අවශ්‍ය බැංකු සහතික නිකුත් කිරීම