පොදු රක්ෂණ

සාමාන්‍ය රක්ෂණ

DFCC බැංකු රක්ෂණය හරහා ඔබ රක්ෂණය වියයුත්තේ ඇයි?

විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

 • අපි ඔබ වෙනුවෙන් සහ ඔබට වඩාත්ම ගැළපෙන රක්ෂණ විසදුම් වඩාත් තරගකාරී අගයකට සොයාදෙන්නට කැපවන්නෙමු.
 • කිසිම මුදල් අයකරගැනීමකින් තොරව බැංකුරක්ෂණ සහකරුවන්ගේ විශේෂඥ මගපෙන්වීම ඔබට ලැබෙනු ඇත.
 • මුදල් ප‍්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේදී ඔබ තනි නොවන අතර DFCC බැංකුව සහ ඔවුන්ගේ රක්ෂණ සහකරුවන් විසින් ඔබට අනුබලය ලබාදී සිදුවූ පාඩුවට ගැළපෙන වඩා හොදම වන්දිපූර්ණය ලබාදීමට කටයුතු කරයි.
 • ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇති ඕනෑම රක්ෂණ සමාගමක් වෙතින් ඔබේ රක්ෂණ අවශ්‍යතාවය සපුරාදීමට අප කටයුතු කරයි.
 • රක්ෂණය අලූත් කිරීමේදී කලින් දැනුම්දීම සිදුකරයි.

රථවාහන

 • පුද්ගලික මෝටර් රථ රක්ෂණ
 • වෙළද වාහන රක්ෂණ
 • මෝටර් බයිසිකල් රක්ෂණය
 • වෙළද ඵලක රක්ෂණය

ගිනි සහ ඉංජිනේරු

 • පුද්ගලික වාසස්ථාන රක්ෂණ/නිවාස ගිනි රක්ෂණ
 • ව්‍යාපාර ගිනි රක්ෂණ
 • වැඩබිම් සහ යන්ත‍්‍ර
 • ක්‍රොන්තාත්කරුවන්ගේ සියලූ අවදානම්

විවිධ

 • නාම රක්ෂණය
 • සංචාරක රක්ෂණ
 • ශල්‍යකර්ම රක්ෂණ
 • WCI සේවක හානිපූර්න රක්ෂණ
 • සාමාන්‍ය අනතුරු රක්ෂණ
 • සතීත්වය සහතික රක්ෂණ

නාවුක

 • නාවුක ආනයන
 • නාවුක අපනයන
 • නාවුක භාණ්ඩ හුවමාරු
 • ගුදම් රක්ෂණ
 • නාවුක විවෘත රක්ෂණාවරණ