කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ණය සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය (SMELOC)

කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර
ණය සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය (SMELOC)

සුදුසුකම් ලබන සෙසු ව්‍යාපෘති

සුදුසුකම් ලබන සෙසු ව්‍යාපෘති

ලියාපදිංචි කළ කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල නව ව්‍යාපෘති සඳහා

  • වාර්ෂික පිරිවැටුප රුපියල් මිලියන 750ට අඩු
  • නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයන් 300ට වඩා අඩු සහ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයන් 200ට වඩා අඩු

උපරිම සෙසු ණය අගය

රුපියල් මිලියන 50

සෙසු ණය ගෙවීම් කාලය

ඇවුරුදු 2සිට 10 දක්වා

පොලී අනුපාතය

පාරිභෝගිකයාගේ අවදානම් ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ ණය ගෙවීම් කාලය මත පදනම් වේ