විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA)

විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (SDA)

විදේශ රටක සිට ශ්‍රී ලංකාවට අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ (Inward remittances) හරහා ලැබෙන මුදල් සඳහා DFCC විශේෂ තැන්පතු ගිණුම (Special Deposit Account – SDA) මගින් ඉතා ආකර්ශනීය ප්‍රතිලාභ පිරිනමනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ඇතුලු විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වලින් සිදු කරන ස්ථාවර තැන්පතු මෙම ගිණුම යටතේ ආරම්භ කළ හැකි වේ.

විශේෂාංග සහ වාසි

විශේෂාංග සහ වාසි

 • ශ්‍රී ලංකා රුපියල් සහ විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වලින් ආරම්භ කරනු ලබන ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා සාමාන්‍ය පොලී අනුපාතයට වඩා වැඩි පොලියක් විශේෂ තැන්පතු ගිණුම මඟින් පිරිනමනු ලබයි. (ස්ථිර තැන්පතු වල තැන්පත් කිරීම සඳහා මුදල් ලැබීම පිණිස ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ යුතු වේ)
 • මාස 6 සහ අවුරුදු 1ක කාලසීමා වලට ස්ථාවර තැන්පතු සිදු කළ හැකිය.
 • කල්පිරුණ විට පොලී ගෙවීම සිදුකරයි.
 • ශ්‍රී ලංකා රුපියල්, අමෙරිකානු ඩොලර් (USD), යූරෝ, ස්ටර්ලින් පවුම්, ජපන් යෙන්, සිංගප්පුරු ඩොලර්, කැනේඩියානු ඩොලර්, ස්විස් ෆෑන්ක් සහ ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් ආදී මුදල් වලින් ගිණුම් විවෘත කළ හැකිය.
 • තැන්පතුව කල් පිරීමේදී වෙනත් මුදල් වර්ගයකට පරිවර්තනය කිරීම සහ ආපසු ශ්‍රි ලංකාවෙන් පිටතට මුදල් යැවීම නිදහසේ සිදු කළ හැකිය.

සුදුසුකම්

 • ද්විත්ව පුරවැසියන් ඇතුලුව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත හෝ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික වූ ඕනෑම අයෙකු
 • ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රභවයකින් යුත්, වෙනත් රාජ්‍ය වල පුරවැසියන්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ පිටත ජීවත් වන විජාතිකයන්
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ලියාපදිංචි අරමුදල්, ආයතනික දේහයන්, සංස්ථාපිත හෝ ලියාපදිංචි සමාගම්
 • 2020 අප්‍රේල් 08 දින සිට මාස 36ක් දක්වා කාලය ඇතුළත විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කළ හැකිය.
 • අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ (Inward remittances), නියාමන රෙගුලාසි වලට අනුකූල විය යුතු ය.
 • සියලු පාර්ශවයන් සුදුසුකම් උපමානයන් සපුරාලයි නම්, බද්ධ ගිණුම් වශයෙන් ද විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කළ හැකිය.

අවසර ලැබෙන බැර කිරීම්

 • බැංකුකරණ පද්ධතිය හරහා ගිණුම් හිමියාගේ නමට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සිට විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් ලැබෙන අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ.
 • මෙම රෙගුලාසියෙහි දින සිට මාස 24 කාලසීමාව තුළ, අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ ලෙස ලත් මුදලින්, ගිණුම් හිමියා විසින් අභ්‍යන්තර ආයෝජන ගිණුම් (Inward Investment Accounts – IIA) වලින් හෝ අක්වෙරළ බැංකුකරණ ඒකකයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිණුම් වලින් හෝ මුදල් පැවරීම්.

අවසර ලැබෙන හර කිරීම්

 • ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පිරුණු පසු, කල්පිරීමෙන් ලත් මුදල් බාහිර ප්‍රේෂණය (Outward remittances).
 • විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් ස්ථාවර තැන්පතු කල්පිරීමෙන් ලත්මුදල්, එම ගිණුම් හිමියා විසින්ම පවත්වාගෙන යනු ලබන අභ්‍යන්තර ආයෝජන ගිණුමකට හෝ අක්වෙරළ බැංකුකරණ ඒකකයක හෝ පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිණුමකට පැවරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් මුදල් ලබාදීම.

අයදුම් කරන අයුරු

 • ඔබ නව ගනුදෙනුකරුවෙකු නම්, පුද්ගලික ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පතක් බාගැනීමට මෙතැන Click කරන්න
 • ඔෙ දැනටමේ ගනුශදනුකරුශවකු නම්, ස්ථිර තැන්පතු අයදුම්පතක් බාගැනීමට මෙතැන Click කරන්න
 • අපගේ ළඟම ශාඛාව වෙත පියනගන්න – ඔබට ආසන්නතම ශාඛාව පරීක්ෂා කරන්න
 • ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය අමතන්න – 0112-350000
 • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත අරමුදල්, ආයතනික දේහයන්, සංස්ථාපිත/ලියාපදිංචි සමාගම් කරුණාකර ‍මෙතැනින් විමසන්න

ඩිජිටල් බැංකුකරණය

 • ඔන්ලයින් බැංකුකරණය (දැක-බලා ගැනීම සඳහා පමණි)

පොලී අනුපාතය

කල්පිරීමේ දී පොලී අනුපාතය (වාර්ශිංකව)

ස්ථිර තැන්පතු සඳහා කාලසීමාව LKR USD GBP EUR JPY AUD SGD CAD CHF CNY
මාස 06

(සාමාන්‍ය FD අනුපාතය + 1.00 %)

17.50% 6.25% 5.50% 4.75% 4.75% 5.25% 4.75% 4.75% 4.00% 3.25%
වා.ස.පො 18.27% 6.35% 5.58% 4.81% 4.81% 5.32% 4.81% 4.81% 4.04% 3.28%
වසර 1

(සාමාන්‍ය FD අනුපාතය + 2.00 %)

19.00% 7.50% 6.75% 6.25% 6.00% 6.75% 6.00% 6.00% 5.00% 4.50%
වා.ස.පො 19.00% 7.50% 6.75% 6.25% 6.00% 6.75% 6.00% 6.00% 5.00% 4.50%

 

මෙවලම් සහ සහය

අපව අමතන්න

විශේෂ තැන්පතු ගිණුමේ වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් DFCC බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය අමතන්න.

 • ඇන්ටන් ආරුමුගම් මහතා – ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ප්‍රේෂණ සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය
  WhatsApp No – 077 771 2523
 • ආසිරි ඉද්දමල්ගොඩ මහතා – ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති ශාඛා බැංකුකරණය සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර
  WhatsApp No – 077 358 0759