பண மீளளிப்பு
கணிப்பான்

மாதமொன்றிற்கு நீங்கள் ரூ.5000 இற்கு மேல் DFCC கடன் அட்டை ஒன்றை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு மீள் கிடைக்கும் பணப் பெறுமதியினை கணக்கிட முடியும்.

LKR
% p.a

Terms and Conditions

    • இக் கணக்குப் பொறியானது எடுத்தக்காட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
    • பண மீளளிப்பு செயன்முறைக்கு தகுதி பெற குறைந்தபட்சம் மாதம் ரூ.5000 செலவு செய்திருத்தல் வேண்டும்.
    • மேலதிக தகவல்களுக்கு அருகிலுள்ள கிளையை நாடவும் அல்லது விசாரணகளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

உங்களுக்கு வீட்டுக் கடன் ஒன்றிற்கான தேவைப்பாடு யாது?

Inquire Now