நிலையான வைப்பு
கணிப்பான்

ஏதேனும் விசேட தேவைகளுக்காக சேமிக்கிறீர்களா அல்லது பணத்தினை ஏதோ இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்களா? காலங்கள் செல்ல உங்களுடைய பணம் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதை அறிய உங்களுடைய நிலையான வைப்பு கணிப்பானை பயன்படுத்தவும். நாளாந்த வட்டி கொடுப்பனவுகள் போல வெவ்வேறுவிதமான வட்டித் தெரிவுகள் அல்லது உங்களுடைய தவணை வைப்பினை பெருப்பிக்க கூடிய பெருந்தொகை முதிர்வின் போது இவற்றில் எது என பார்வையிடுங்கள்.

LKR
% p.a

Total at Maturity

Interest earned
0.00 LKR
Tax rate
0%
Tax amount
0.00 LKR
Interest after tax
0.00 LKR

Terms and Conditions

    • நிலையான வைப்பிற்காக ஈட்டப்பட்ட வட்டியினை கணக்கிட இக் கணிப்பானினை பயன்படுத்தலாம்.
    • இக் கணிப்பானது எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
    • மேலதிக தகவல்களுக்கு அருகிலுள்ள கிளையை அல்லது விசாரணகளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

உங்களுக்கு வீட்டுக் கடன் ஒன்றிற்கான தேவைப்பாடு யாது?

Inquire Now