வீட்டுக் கடன்
கணிப்பான்

நீங்கள் தெரிவு செய்யும் மீள்செலுத்துகை முறை மற்றும் வட்டி வீதத்தினை பொருத்து வீட்டுக் கடன் மீள்செலுத்துகை கணக்கிடலுக்கு இச்சாதாரண கணிப்பான் உதவியாக இருக்கும் . உங்களுடைய தற்போதைய /எதிர்கால வருமானத்தினைப் பொருத்து உங்களுடைய மீள்செலுத்துகை தகைமை மற்றும் உங்களுக்கு ஏற்ற இயலுமான கடன் பெறுமதி ஆகியன எவ்வளவு என்பதை கணக்கிட வழிவகுக்கும்.

LKR
% p.a

Estimated Monthly Installment

Capital payment
(1st month)
0.00 LKR
Interest payment
(1st month)
0.00 LKR

Terms and Conditions

    • இக் கணக்குப் பொறியானது வெளிநாட்டு நாணய கடன்களையும் ரூபாய் கடன்களையும் கணக்கிட பயன்படும்.
    • இக் கணக்குப் பொறியானது எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.(கடன் அனுமதிக்கப்பட்ட திகதி  மற்றும் முதல் மீள்செலுத்துகை திகதி ஆகியவற்றை பொருத்தே அசல் கடன் தவணை கணக்கிடப்படும்.ஆகவே வெவ்வேறு தவணைகள் கணக்குப் பொறியில் காண்பிக்கப்படும்.)
    • மேலதிக தகவல்களுக்கு அருகிலுள்ள கிளையை நாடவும் அல்லது விசாரணகளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

உங்களுக்கு வீட்டுக் கடன் ஒன்றிற்கான தேவைப்பாடு யாது?

Inquire Now