பாடசாலை விட்டு
விலகியவர்களுக்கான வாய்ப்புக்கள்

DFCC வங்கி பாடசாலை விட்டு விலகியவர்களுக்கு பயிற்சி வங்கி உதவியாளராகவோ /பயிற்சி வணிக அபிவிருத்தி பங்காளராகவோ இணைவதற்கு வாய்ப்புக்களை வழங்குகின்றது.