கரையோர வங்கி

கரையோர வங்கியியல்

DFCC வங்கியானது வெளிநாட்டு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் உங்கள் வளங்களின் பாதுகாப்பிற்கு வழிவகுக்கின்றது. பரிவர்த்தனைகள் உங்களுக்கு விருப்பமான நாணயங்களில் மேற்கொள்ளப்படலாம்.

சிறப்பம்சங்கள்

சிறப்பம்சங்கள்

  • நேரம் ,சேமிப்பு மற்றும் கேள்வி வைப்புக்கள்(குறைந்தபட்ச வைப்பு 10 000 அ.டொ அல்லது அதற்கு சமமான கால வைப்பிற்கான ஏதேனும் ஒரு நாணயம்)
  • கடன்கள்/முற்பணங்கள்
  • கேள்வி வரைவு வழங்கல்
  • வெளிநாட்டு நாணய பண அனுப்பீடுகள்(உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு)
  • சேகரிப்புக்கள் மற்றும் கேள்வி வரைவு கொள்வனவு மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய காசோலைகள் 
  • வர்த்தக பரிவர்த்தனைகள்