சௌபாக்கிய கடன் திட்டம்

சௌபாக்கிய கடன் திட்டம்

சௌபாக்கியா கடன் திட்டமானது விசேடமாக புதுமையான செயற்திட்டங்கள் வேலைவாய்ப்புக்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களுக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுக் கடன் திட்டம்

பொதுக் கடன் திட்டம்

  • அதிகபட்ச கடன் தொகை-ரூ.25 மில்லியன்
  • வருடாந்த வட்டி வீதம்- 8% (வ.வ)
  • கடன் மீள்செலுத்துகை காலம் – 6 மாதங்கள் சலுகைக் காலம் உள்ளடங்கலாக  5 வருடங்கள்

தகைமைக்கான செயற்பாடுகள்-

  • புதிய மற்றும் புதுமையான செயற்பாடுகள்
  • ஏற்றுமதிசார் செயற்திட்டங்கள்
  • வேலைவாய்ப்புக்களை உருவாக்க கூடிய செயற்திட்டங்கள்
  • நவீனத்துவம்
  • கால்நடை மற்றும் விவசாய செயற்திட்டங்கள்