சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கான கடன் செயற்திட்டம்( (SMELOC)

சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான
தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கான கடன் செயற்திட்டம் (SMELOC)

துணை செயற்திட்டங்களுக்கான தகைமை

துணை செயற்திட்டங்களுக்கான தகைமை

பதிவு செய்யப்பட்ட சிறிய அல்லது நடுத்தர தொழில்முயற்சியாளர்கள் ஓர் புதிய செயற்திட்டத்துடன்

 

  • வருடாந்த மொத்தப் புரள்வு ரூ.750 மில்லியனுக்கு கீழ் 
  • உற்பத்தித் துறையில்300 இற்கு குறைவான ஊழியர்களை கொண்டிருத்தல் அல்லது சேவைத்துறையில் 200 இற்கு குறைவான ஊழியர்களை கொண்டிருத்தல

அதிகபட்ச துணை கடன் தொகை

ரூ.50 மில்லியன்

துணைக் கடன் காலம்

2-10 வருடங்கள்

வட்டி வீதம்

கடன் காலம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் எதிர்க்கொள்ளும் ஆபத்துக்களின் தரவரிசையை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படும்.