සෞභාග්‍ය ණයයෝජනා ක්‍රමය

සෞභාග්‍ය ණයයෝජනා ක්‍රමය

සෞභාග්‍යා ණය සැළසුම් විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ නව නිපැයුම් ව්‍යාපෘති, සේවක අවශ්‍යතා ජනනයවන ව්‍යාපෘති සහ අනෙකුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සදහාය.

සාමාන්‍ය ණය සැළසුම්

සාමාන්‍ය ණය සැළසුම්

  • උපරිම ණය අගය – රුපියල් මිලියන 25
  • වාර්ෂික පොලී අනුපාතය – 8%
  • ණය නැවත ගෙවීම් කාලය – වසර 5ක් උපරිම මාස 6ක දීර්ඝ කිරීමේ කාලයකට යටත්ව

සුදුසුකම් ලබන ව්‍යාපෘති

  • නව සහ නව නිපැයුම් ව්‍යාපෘති
  • අපනයන සම්බන්ධ ව්‍යපෘති
  • වෘත්තීය අවස්ථා ජනනය කරන ව්‍යාපෘති
  • නව්‍යකරණ
  • පශු සම්පත් සහ කෘෂි කාර්මික ව්‍යාපෘති