පෞද්ගලික ණය ගණකය

පෞද්ගලික ණය ගණකය

DFCC පෞද්ගලික ණය ගණකය ඔබට නැවත ගෙවීම් කිරීමට ඇති අගය දැනගැනීමට උදව්වේ. ඔබේ ගෙවීම් හැකියාවට ගැළපෙන පරිදි කාලය සහ අගය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස්කර ගැනීමට මේ නිසා ඔබට හැකියාව ලැබේ.

LKR
% p.a

Equated Monthly Installments

Capital payment
(1st month)
0.00 LKR
Interest payment
(1st month)
0.00 LKR

නියම සහ කොන්දේසි

  • මෙම ගණකය මඟින් විදේශීය මුදල් ‍ඒකක සහ දේශීය මුදල් ඒකක වලින් ණය ගැනීම් ගණනය කළහැක.
  • මෙම ගණනය කිරීම තොරතුරු වටහා ගැනීම සඳහා පමණි. (සත්‍ය ණය වාරිකය ගණනය කරන්නේ ණය ලැබීම සහතික වූ දිනය සහ පළමු නැවත ගෙවීම් දිනය පදනම් කරගෙන බැවින් සමහර විට මෙම ගණනය කිරීමෙන් ලැබුණු අගය සහ සත්‍ය ණය වාරිකයේ අගය සුළු වශයෙන් වෙනස්වීමක් දැක්විය හැක.)
  • වැඩි විස්තර සඳහා අපේ ළඟම ශාඛාවට පැමිණ හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගන්න.

   

   

   

ඔබට නිවාස ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි?

Inquire Now