නියම සහ කොන්දේසි

නියම සහ කොන්දේසි

විවිධ ගිණුම්, තැන්පතු සහ ණය සම්බන්ධ නියමයන් සහ කොන්දේසි මෙහි නැරඹිය හැකිය.