ආයතනික
සමාජ වගකීම්

DFCC බැංකුවේ වෘත්තීය අවස්ථාවක් හිමිවන විටක වෘත්තීය අගයන් ගරුකරන, කණ්ඩායම් හැගීම ඇති, විවිධත්වයෙන් පිරි, අනෙකා‍ගේ අගයන් සහ පිළිගැනීම් ගරුකරන සංස්කෘතියක් සමඟ වර්ධනය වීමට අවස්ථාව, විවිධ ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිවේ.