කළමනාකරණ පුහුණු වැඩසටහන

DFCC බැංකුවේ කළමනාකරණ පුහුණු වැඩසටහන සැමගේ ඇගයීමට ලක්වන සහ බැංකුවේ ප්‍රධාන මානව සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.