ආයතනික කළමනාකාරීත්වය

ආයතනික කළමනාකාරීත්වය

අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමකාකරණ කණ්ඩායම විසින් රටේ වඩාත් වේගයෙන් වර්ධනය වන මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස සිය නම රඳවාගැනීම උදෙසා සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලයට නායකත්වය ලබාදෙයි.