මූල්‍ය ව්‍යාපෘති

මූල්‍ය ව්‍යාපෘති

විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්වල පුරෝගාමී ව්‍යාපෘති සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමෙන් DFCC බැංකුවට අතිශය පුළුල් කර්මාන්ත මුල්‍ය පිළිබඳ දැනුමක් සහ මූල්‍ය විශේෂඥතාවක් ඇත. ඔබට සේවය කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි අපට සරලව කියන්න ඉන්පසු ඉතිරි සියල්ල අප විසින් බලාගනු ලැ‍බේ.

විශේෂාංග

විශේෂාංග

ව්‍යාපෘති මූල්‍ය යනු විශේෂඤ දක්ෂතාවයකි. එයට ව්‍යාපාර සඳහා ප්‍රශස්ත ණය පැකේජ ආකෘතිගත කිරීම සහ එහි මූල්‍ය වාර්තා ඇගයීම් ලබාගැනීම යන අංශ දෙකේම සංකලනයක විශේෂඥතාව අවශ්‍යය. ව්‍යාපෘතිය මුදල් ගලනය නිවැරදිව සිදුවීම මූලික සළකා බැලීමකි, අනුග්‍රහකයාගේ පෙර වාර්තා, වෙළඳපොළ, තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදනය, කළමනාකරණය සහ මානව සම්පත්, පරිසරය, සීමාවන් සහ රාජ්‍ය අනුමැතිය ආදී විවිධ පැතිවලින් සැළකීමට භාජනය කොට ව්‍යාපෘතයේ සක්‍යාවය අනූව මෙහි ඇගයීම් වලංගුකරණය කිරීම සිදුවේ. මෙහි දී ප්‍රසස්ථ මුල්‍ය පහසුකමක් ලබාගැනීමට අනුග්‍රහකයාගේ දායකත්වය සහ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට පවත්වාගත හැකි හැකියාව, ණය අගය සහ නැවත ගෙවීමේ සැලසුම, නැවත ණය අවශ්‍ය නම් ඒවා ලබාදීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ව්‍යාපෘති මුල්‍ය ලබාදීම අදාළ කොටස් ලබාදීම මත තීරණය වේ.

අයදුම් කිරීම

සිය වලංගුතාවය ස්ථාපිත කිරීමේන් පසු ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක ඇගයීම් වාර්තා කැඳවයි. යෝජනා සළකා බැලීමේ දී මෙම ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදුවීම ඉතාම වැදගත් අංගයක් ලෙස සළකයි. මේ අනුව ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක් මුල්‍ය යෝජනා පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. 

අනුග්‍රහක(යෝ)

පසුබිම, ව්‍යපාරික අත්දැකීම, තාක්ෂණික ඥානය, පසුබිම් වාර්තා සහ ව්‍යාපෘති‍යට අදාළ අනෙකුත් සංෂිප්ත තොරතුරු, අනුග්‍රහකයන්, අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ වඩාත්ම වැදගත් ව්‍යාපෘතියේ මූලික පුද්ගලයන්.

ව්‍යාපාරික අංශය

ව්‍යාපාර අරමුණු කරගෙන වෙළඳපෙළ පවතින්නන් වන අතර වෙළඳපොළ ආකෘතිය, එහි වර්ධනය අරමුණ, අවස්ථාවන්/අවහිරතා, ජාල, අවස්ථා/ගිලිහීම්, පාලනය සහ බදු පරිසරය ආදී ආවරණයවන කලාප ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන තරගකාරී ශක්තීන් වේ.

යෝජනා කළ ව්‍යාපෘතිය

නිෂ්පාදන හෝ සේවා ක්‍රියාවලියේ යෙදවුමේ සිට නිමැවුම දක්වා විස්තර කිරීමේදී, ව්‍යාපෘති භූමිය, නිෂ්පාදනය, සේවා පහසුකම්, තාක්ෂණය, අමුද්‍රව්‍ය/ භාවිතයට ගන්නා ද්‍රව්‍යය එදිනෙදා අවශ්‍යතා සංවිධානාත්මක ආකෘතිය, කළමනාකරණය/ මිනිස් බලය, පරිසරය, බලපත්‍ර සහ අනෙකුත් පරිපාලන අවශ්‍යතා ආදී ආවරණය කළයුතු කලාපයන් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරනා කාලරාමුව සහ අවධානම් සහිත ක්‍රියාකාරීත්වය ද සලකා බැලේ.  

වියදම් ඇස්තමේන්තු ගතකිරීම

දේශීය හෝ විදේශීය මුදල් ඒකක වලින් ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම, ස්ථාවර වත්කම්, ස්ථාවර නොවන වත්කම් සහ දැනට පවතින අරමුදල් ආදී ආවරණය වන කරුණු බලපායි. මෙම වියදම් BOQ වලින් සනාථ කළයුතුය. විවිධ මිල ප්‍රකාශ (ස්ථාවර වත්කම්) සහ ව්‍යාපාරයේ කාලය (පවතින අරමුදල් සඳහා)   

මූල්‍ය

කොටස්කරුවන්ගේ දායකත්වය, දීර්ඝ කාලීන/ කෙටි කාලීන මූල්‍ය සැලසුම් තෝලනය සහ සම්පූර්ණ උත්තෝලන බලය, වාණිජ බැංකුකරණය සහ වෙනත් වෙළඳ ණය පහසුකම් මූල්‍ය ප්‍රක්ෂේපණය සහ වෙනත් අනාවැකි, ප්‍රධාන උපකල්පන, සමායනය සහ සියුම් විශ්ලේෂණය ආදිය බැඳීම් සලකා බැලීමේදී භාවිතා වන ප්‍රධාන කරුණු වේ.   

ණය කාලය

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට සැලසුම් කළ කාලය (සාමාන්‍යයෙන් වසර 2ක් දක්වා) ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය මත ණය ගෙවීමට දෙන අමතර කාලය ද සමඟ වසර 8ක් දක්වා වේ. 

පොළී අනුපාත

පොළී සීමාවන් එකතු වූ වැඩිපුර කොටස ; පොළී සීමාවන් ඉඩම් වල විකුණුම් අගය මත ගොඩනැඟුණු සාමාන්‍ය අගය (AWPLR) තැබීමක් අරමුදල් සඳහා හෝ සාමාන්‍ය අගය තැබීමක් ස්ථාවර අනුපාත (AWDR) සඳහා ණය රේඛා අරමුදල් සඳහා වේ. අනෙකුත් සීමාවන් නිර්ණය වන්නේ අදාළ තත්ත්වය සළකා බලාය.