මුදල් ආපසු ලැබීම් ගණකය

මසකට රුපියල් 1,000කට වඩා ඔබේ ‍ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත මඟින් ඔබ වියදම් කරයි නම්, එම මුදල් ආපසු ලැබෙන අගය ගණනය කිරීමට ඔබ සුදුසුකම් ලබයි.

LKR
% p.a

නියම සහ කොන්දේසි

     

    • මෙම ගණනය කිරීම තොරතුරු වටහා ගැනීම සඳහා පමණි.
    • මුදල් ආපසු දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම‍ට මසකට රුපියල් 1,000ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් වියදම් කළ යුතුය.
    • වැඩි විස්තර සඳහා අපේ ළඟම ශාඛාවට පැමිණ හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගන්න.

ඔබට නිවාස ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි?

Inquire Now