ස්ථාවර තැන්පතු ගණකය

යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් පසෙකින් තැන්පත් කරතැබීමට අවශ්‍ය හෝ යම් විශේෂ අවස්ථාවකට මුදල් යෙදවිය යුතුද? අපේ ස්ථාවර තැන්පතු ගණනය භාවිතා කර ඔබේ මුදල් කාලයත් සමඟ වර්ධනයවන ආකාරය දැනගන්න. පොලීය ලබාගැනීම දී හෝ කල්පිරීමෙන් පසු සම්පූර්ණ අගය ලබාගැනීමක දී සහ ඔබේ තැන්පත් අගය වැඩිකර ගැනීමෙන් ආදී අවස්ථාවලදී පොලී අනුපාතයන් වෙනස්වන අයුරු දැකගන්න.

LKR
% p.a

Total at Maturity

Interest earned
0.00 LKR
Tax rate
0%
Tax amount
0.00 LKR
Interest after tax
0.00 LKR

නියම සහ කොන්දේසි

    • ස්ථාවර තැන්පතුවට උපයාගත හැකි පොලිය ගණනය කිරීමට මෙම ගණකය යොදාගත හැක.
    • මෙම ගණනය කිරීම තොරතුරු වටහා ගැනීම සඳහා පමණි.
    • වැඩි විස්තර සඳහා අපේ ළඟම ශාඛාවට පැමිණ හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගන්න.

ඔබට නිවාස ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි?

Inquire Now