කල්බදු ගණකය

බැංකුවේ ලීසිං පහසුකම් ගැන ඔබ උනන්දුවක් දක්වන්නේ ද? ඔබේ මාසික ගෙවීම් ගැන අව‍බෝධයක් ලබාගැනීමට ‍ලීසිං ගණකය පරීක්ෂා කර බලන්න.

LKR
% p.a

නියම සහ කොන්දේසි

    • මෙම ගණනය කිරීම තොරතුරු වටහා ගැනීම සඳහා පමණි.
    • ලීසිං ලබාගැනීමේ කොන්දේසි සහ නියමයන්ට ය‍ටත් වේ.
    • ඔබට වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් පැය 24පුරාම ක්‍රියාත්මක +94112350000 අංකය අමතන්න හෝ අපේ ළඟම ශාඛාවට පැමිණෙන්න.

ඔබට නිවාස ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි?

Inquire Now