ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නැවත ගෙවීම් ගණකය

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ශේෂය ගෙවා නිම කිරීමට ඔබට කොතරම් කාලයක් යයි දැයි ගණනය කිරීම, ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතේ ගෙවීමට ඇති ශේෂයේ ප්‍රමාණය සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් කාණ්ඩය මත තීරණය වේ.

LKR

නියම සහ කොන්දේසි

    • මෙම ගණනය කිරීම තොරතුරු වටහා ගැනීම සඳහා පමණි.
    • වැඩි විස්තර සඳහා අපේ ළඟම ශාඛාවට පැමිණ හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගන්න.

ඔබට නිවාස ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍යවන්නේ ඇයි?

Inquire Now