ආනයන සේවා

ආනයන සේවා

අපේ අත්දැකීම් බහුල, කාර්යක්ෂම, කැපවුනු වෙළඳ සහයක කණ්ඩායම සම්මත හෝ සංකීර්ණ ආනයන ගනුදෙනුවක් කිරීමේ දී ඔබට අවශ්‍ය කාලීන, කාර්යක්ෂම සහ ඔබ වෙනුවෙන්ම සැකසූ සේවා විසඳුම් ලබාදෙයි.

විශේෂාංග

විශේෂාංග

  •  ආනයන බිල් එකතුවක් (DP/DA)
  • ණයවර ලිපියක්
  • නැව් සේවා වගකීම් සහතිකයක්
  •  සත්‍ය බිල්පතෙන් 1/3ක් සඳහා ණය ගැනීම
  •  ආනයන ණය 
  • ලියවිලි පිටපත් ප්‍රසිද්ධ කිරීම/ණය ලබාගත් බිල් අත්පත්කර ගැනීම/ ගුවන්ගමන් බිග්
  • ඇගයීම
  •  සහතික කිරීම් සපයාදීම

වැඩිවිස්තර සඳහා අමතන්න 011 2 350 000