කොන්දේසි ණය

කොන්දේසි ණය

නව ව්‍යාපාරයක/ව්‍යපෘතියක දීර්ඝ කිරීමක දී විවිධාංගීකරණයක දී හෝ නව්‍යකරණයක දී අවශ්‍ය ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීමක්, ඉඩමක් මිලදී ගැනීමක්, ‍යන්ත්‍රික පද්ධතියක්, යන්ත්‍රසූත්‍ර , මෙවලම් සහ ස්ථාවර කාර්ය ප්‍රග්ධනයක් ගොඩනගා ගැනීමට අප විසින් දීර්ඝ කාලීන සහ කෙටි කාලීන කොන්දේසි ණය ලබාදෙයි.

විශේෂාංග

විශේෂාංග