தன்னியக்கி பில் கொடுப்பனவு - DFCC Bank PLC
தன்னியக்கி பில் கொடுப்பனவு

தன்னியக்கி பில் கொடுப்பனவு

DFCC கடன் அட்டைகள் மூலமான தன்னியக்கி பில் கொடுப்பனவு (Automated Bill Settlement) சேவையை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். நீங்கள் விரும்பியதைச் செய்ய நேரத்தைச் செலவிடுங்கள். உங்கள் பில் கொடுப்பனவுகளை தானியங்குபடுத்துங்கள்.

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்

  • இலகுவாகவும், குறித்த நேரத்திலும் மாதாந்த பில் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளல்.
  • சிக்கலற்ற உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவுகள், எனவே பல பில்களை வெவ்வேறாக செலுத்துதல், தாமதக் கொடுப்பனவுகள், காணாமல் போன கொடுப்பனவுகளைத் தவிர்க்கலாம்.
  • கடன் அட்டைக் கூற்றில், செய்யப்பட்ட அனைத்து மாதாந்த பில் கொடுப்பனவுகளுக்கு குறித்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பார்வை.
  • பில் கொடுப்பனவுகளுக்கு 1% பண மீளளிப்பு.


தகைமைகள்

  • DFCC கடன் அட்டை உரிமையாளர்கள்.


இணைந்திருக்கும் வணிகர்கள்

எவ்வாறு விண்ணப்பிக்கலாம்

  • 24 மணி நேர அழைப்பு மையத்திற்கு இலகுவாக அழைப்பினை ஏற்படுத்தவும் : 0112 350000


தகவல் துணைக் கருவிகள்விதிகளும் நிபந்தனைகளும்

Skip to content
page-debenture-insuance.php