முகாமைத்துவ
பயிற்சி

DFCC வங்கியின் முகாமைத்துவப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆனது சிறந்த அங்கீகாரத்துடன் வங்கியின் துணை அபிவிருத்தி செயல்பாடுகளை தொடர்வதற்கு வழிகோலும்.