DFCC இல் தொழில் வாய்ப்புகள்

வங்கியானது எங்களின் பணியமர்த்தல் நடைமுறைகளில் பன்முகத்தன்மையை ஊக்குவிப்பதில் உறுதிபூண்டுள்ள ஒரு சம வாய்ப்பு முதலாளியாகும். வங்கிக்கு ஆட்சேர்ப்பு என்பது தகுதி, பணிக்கான தகுதி மற்றும் எங்கள் மதிப்புகளுடன் சீரமைத்தல் ஆகியவற்றை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது.