வியாபார நாம வரலாறு

வியாபார நாம வரலாறு

DFCC இன் வியாபார நாம வரலாற்றுக் கதையானது தனித்துவமானது. புத்துயிர் பெற்ற பொருளாதாரம் அதன் நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் மக்கள் ஆகியோரின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் மாறிவரும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் நிறுவப்பட்டு விஸ்தாிக்கப்பட்டு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.