தனிநபர் கடன் கணிப்பான்

தனிநபர் கடன்
கணிப்பான்

DFCCதனி நபர் கடன் உங்களுடைய மீள்செலுத்துகைகளை அறிந்துக்கொள்ள உதவும். உங்களின் வரவுசெலவு திட்டத்திற்கு அமைய உங்களின் தவணை மற்றும் தொகைகளை சரி செய்யலாம்.

LKR
% p.a

Equated Monthly Installments

Capital payment
(1st month)
0.00 LKR
Interest payment
(1st month)
0.00 LKR

Terms and Conditions

    • இக் கணக்குப் பொறியானது வெளிநாட்டு நாணய கடன்களையும் ரூபாய் கடன்களையும் கணக்கிட பயன்படும்.
    • இக் கணக்குப் பொறியானது எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.(கடன் அனுமதிக்கப்பட்ட திகதி  மற்றும் முதல் மீள்செலுத்துகை திகதி ஆகியவற்றை பொருத்தே அசல் கடன் தவணை கணக்கிடப்படும்.ஆகவே வெவ்வேறு தவணைகள் கணக்குப் பொறியில் காண்பிக்கப்படும்.)
    • மேலதிக தகவல்களுக்கு அருகிலுள்ள கிளையை நாடவும் அல்லது விசாரணகளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

உங்களுக்கு வீட்டுக் கடன் ஒன்றிற்கான தேவைப்பாடு யாது?

Inquire Now