பிரதிநிதி வங்கிமுறை

பிரதிநிதி வங்கிமுறை

உங்களின் வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனை தேவைப்பாடுகளுக்கு சேவை வழங்கும் நோக்கில் பல்வேறு விதமான வசதிகளை வழங்குவதுடன் நாம் பிரதிநிதி வங்கி முறைமையினை மேம்படுத்தியுள்ளோம்.

வங்கியியல் தகவல்கள்

வங்கியியல் தகவல்கள்

AML/KYC தகவல்கள்

AML/KYC/CDD Regime in Sri Lanka

FATCA தகவல்கள்