இறக்குமதி சேவைகள்

இறக்குமதி சேவைகள்

எங்களுடைய அர்ப்பணிப்புமிக்க போட்டியுடன் அனுபவமிக்க சர்வதேச வர்த்தக குழாம் ஏற்றுமதிக்கான நிலையான அல்லது சிக்கலான பரிவர்த்தனைகளாக இருப்பினும் கால தாமதம் இல்லாமல் சிறந்த திறமையான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்குகிறது.

சிறப்பம்சங்கள்

சிறப்பம்சங்கள்

  • சேகரிப்புக்கள் மீதான இறக்குமதி உண்டியல்கள்(DP/DA)
  • கடன் பத்திரம்
  • கப்பலேற்றல் உத்தரவாதத்தை வழங்கல்
  • அசல் கப்பல் ஏற்றுமதி ஒப்பந்தச் சீட்டு 1/3 புறக்குறிப்பு
  • இறக்குமதி கடன்கள்
  • பிரதி ஆவணங்களின் புறக்குறிப்பு/ கப்பல் ஏற்றுமதி ஒப்பந்தச் சீட்டு இணங்கல் /விமான வழி உண்டியல்
  • Avalisation
  • ஏற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தல்

மேலதிக தகவல்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும் (011) 2350 000