ආයතනික

ණය ගැනීමේ සහ අරමුදල් පවත්වාගැනීමේ නිෂ්පාදන රැසක් ඇතුළත්ව ගෙවීම් සහ මුදල් කළමනාකරණය සහ උසස් පාරිභෝගික සේවාවක් සමඟ DFCC බැංකුවේ ආයතනින බැංකුකරණ සේවා පැමිණෙයි.