குத்தகை
கணிப்பான்

DFCC வங்கியிடம் இருந்து குத்தகை வசதி ஒன்றினை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? மாதாந்த கொடுப்பனவுகள் பற்றி அறிய குத்தகை கணிப்பானை பயன்படுத்தவும்

LKR
% p.a

Terms and Conditions

    • இக் கணிப்பானானது எடுத்துக் காட்டுக்காக மட்டுமே.
    • குத்தகை விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படும்.
    • உங்களுக்கு மேலதிக தகவல்கள் தேவையாயின் 24/7 ஹொட்லைன் +94112350000 அழைக்கவும் அல்லது விசாரணைகளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

     

உங்களுக்கு வீட்டுக் கடன் ஒன்றிற்கான தேவைப்பாடு யாது?

Inquire Now