கணக்கு பார்த்தல்

கணக்கு
பார்த்தல்

சிறந்த தீர்மானங்களை நீங்கள் மேற்கொள்ள நாம் கணிப்பான்களை மேம்படுத்தியுள்ளோம்.

Income Tax Calculator

பண மீளளிப்பு கணிப்பான்

மாதமொன்றிற்கு நீங்கள் ரூ.5000 இற்கு மேல் DFCC கடன் அட்டை ஒன்றை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு மீள் கிடைக்கும் பணப் பெறுமதியினை கணக்கிட முடியும். 

கடன் அட்டை மீள் செலுத்துகை கணிப்பான்

கடன் அட்டை வகை மற்றும் நீங்கள் மீள்செலுத்தும் தொகை எவ்வளவு என்பதனை பொறுத்து கடன் அட்டைமிகுதியை செலுத்த எவ்வளவுகாலம் எடுக்கும் என்பதனை கணக்கிடலாம்.

நிலையான வைப்பு கணிப்பான்

ஏதேனும் விசேட தேவைகளுக்காக சேமிக்கிறீர்களா அல்லது பணத்தினை ஏதோ இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்களா? காலங்கள் செல்ல உங்களுடைய பணம் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதை அறிய உங்களுடைய நிலையான வைப்பு கணிப்பானை பயன்படுத்தவும். நாளாந்த வட்டி கொடுப்பனவுகள் போல வெவ்வேறுவிதமான வட்டித் தெரிவுகள்  அல்லது உங்களுடைய தவணை வைப்பினை பெருப்பிக்க கூடிய பெருந்தொகை முதிர்வின் போது இவற்றில் எது என பார்வையிடுங்கள்.

குத்தகை கணிப்பான்

DFCC வங்கியிடம் இருந்து குத்தகை வசதி ஒன்றினை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? மாதாந்த கொடுப்பனவுகள் பற்றி அறிய குத்தகை கணிப்பானை பயன்படுத்தவும்

வீட்டுக் கடன் கணிப்பான்

நீங்கள் தெரிவு செய்யும் மீள்செலுத்துகை முறை மற்றும் வட்டி வீதத்தினை பொருத்து வீட்டுக் கடன் மீள்செலுத்துகை கணக்கிடலுக்கு இச்சாதாரண கணிப்பான் உதவியாக இருக்கும் . உங்களுடைய தற்போதைய /எதிர்கால வருமானத்தினைப் பொருத்து உங்களுடைய மீள்செலுத்துகை தகைமை மற்றும் உங்களுக்கு ஏற்ற இயலுமான கடன் பெறுமதி ஆகியன எவ்வளவு என்பதை கணக்கிட வழிவகுக்கும்.

தனிநபர் கடன் கணிப்பான்

DFCCதனி நபர் கடன் உங்களுடைய மீள்செலுத்துகைகளை அறிந்துக்கொள்ள உதவும். உங்களின் வரவுசெலவு திட்டத்திற்கு அமைய உங்களின் தவணை மற்றும் தொகைகளை சரி செய்யலாம்.