கூட்டாண்மை அட்டைகள்

DFCCகூட்டாண்மை கடன் அட்டைகள் மூலம் உங்கள் நிறுவனத்தின் நாளாந்த செலவினங்களை திறம்பட மற்றும் சிரமமின்றி சிறந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம்.

கூட்டாண்மை அட்டைகள்

DFCC Gold Card
  • DFCC கூட்டு கடன் அட்டைகள் நிறுவனங்களுக்கு சௌகரியமான முறையில் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ள எண்ணிலடங்கா தீர்வுகளை வழங்குகின்றது
  • இவ் அட்டையானது நிறுவனத்தின் செலவினங்களிலிருந்து ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட செலவினங்களை வேறுபடுத்திக்கொள்ள வழிவகுப்பதோடு நிறுவனத்திற்கு முகாமைத்துவ செயற்பாட்டு செலவினங்களை சிறந்த முறையில் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

தகைமைக்கான எல்லை:

கூட்டாண்மை வங்கியியல், வணிக வங்கியியல் பிரிவு கொடுப்பனவுகள் மற்றும் பண முகாமைத்துவம் அல்லது குறைந்தபட்ச கம்பனி Risk rating அல்லது அதற்கு மேல் உள்ள கிளைகள் ஆகியவற்றுடன் சிறந்த உறவுமுறைகளை பாராமரிக்கும் DFCCகூட்டாண்மை வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூட்டாண்மை கடன் அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

Apply for a Credit Card

DFCC கடன் அட்டைகளின் சிறப்பியல்புகளும் நன்மைகளும்

உங்களுக்கு வீட்டுக் கடன் ஒன்றிற்கான தேவைப்பாடு யாது?

விசாரணைக்கு

[contact-form-7 404 "Not Found"]