வங்கி உத்தரவாதம்

வங்கி உத்தரவாதம்

உங்கள் வர்த்தக மற்றும் தேவைகளுக்கு வங்கி உத்தரவாதத்தை வழங்குகின்றது

சிறப்பம்சங்கள்

சிறப்பம்சங்கள்

உங்களின் செயற்திட்டங்கள் /வியாபரங்கள் ஆகியவற்றுக்கு தேவையான போது நாம் வங்கி உத்தரவாதம் ஒன்றை வழங்குவோம். பின்வரும் வகைகளில்:

  • ஏலப் பத்திரங்கள்
  • முற்பண கொடுப்பனவு பிணைகள் 
  • செயற்திறன் பிணைகள்
  • கடன் உத்தரவாதங்கள்
  • வழக்கமான உத்தரவாதங்கள்முதலியன