மூலதன பரிவர்த்தனை ரூபாய் கணக்கு (CTRA)

மூலதன பரிவர்த்தனை
ரூபாய் கணக்கு (CTRA)

இந்த கணக்கு வெளிநாடுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு இலங்கை ரூபாவிலான கணக்குகளைத் திறந்து இயக்குவதற்கு உதவுகின்றது.

கண்ணோட்டம்

கண்ணோட்டம்

 • என்.ஆர்.ஆர்., என்.ஆர்.பி. மற்றும் எம்.பி. கணக்குகள் மூலதன பரிவர்த்தனை ரூபாய் கணக்குகள் (சி.டி.ஆர்..க்கள்) என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

 

தகுதி

 • இலங்கைக்கு வெளியே வதியும் ஒரு இலங்கையர்.
 • இலங்கை வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இலங்கைக்கு வெளியே வசிப்பவர்.
 • இலங்கைக்கு வெளியே வதியும் பிரஜையல்லாதவர்.
 • இலங்கை இரட்டை பிரஜாவுரிமையுடையவர்.
 • இலங்கைக்கு வெளியே பதிவு செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு ஸ்தாபனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்.
 • இலங்கைக்கு வெளியே வதியும் இலங்கைப் பிரஜை.

அனுமதிக்கப்பட்ட வரவு (காட்டி)

 • வங்கி முறை மூலம் கணக்கு வைத்திருப்பவருக்கு சார்பாக இலங்கைக்கு வெளியில் இருந்து பெறப்பட்ட அந்நிய செலாவணியில் பணம் அனுப்புதல்.
 • கணக்கில் உள்ள நிதியில் இலங்கை ரூபாயில் ஈட்டப்பட்ட வட்டி.
 • மூலதன பரிவர்த்தனையிலிருந்து பெறப்பட்ட நிதியைத் தவிர உள்நாட்டுக் கடன்.
 • கணக்கு வைத்திருப்பவர் இலங்கைக்கு வெளியே வதியும் பிரஜையல்லாதவராக இருந்தால், மரபு ரீதியாக நகரக்கூடிய அல்லது அசையாச் சொத்து உள்ளிட்ட உள்நாட்டு சொத்துக்களின் விற்பனை வருமானம்.
 • கணக்கு வைத்திருப்பவர் இலங்கைக்கு வெளியே வதியும் இலங்கைப் பிரஜையாக இருந்தால், வெளிநாட்டு நாணயத்தின் வருமானம் அல்லது இலங்கை ரூபாய் கடன்கள் மற்றும் உள்நாட்டு வழங்கல்களின் நோக்கத்திற்காக சட்டத்தின் விதிகளின் அடிப்படையில் கணக்கு வைத்திருப்பவர் பெறும் முற்பணம்.

அனுமதிக்கப்பட்ட பற்றுகள் (காட்டி)

 • மத்திய வங்கி வழங்கிய அறிவுறுத்தல்களின்படி, இலங்கையிலிருந்து சென்று வெளிநாட்டில் குடியேறியவருக்கு, ஒரு நபருக்கு 200,000 அமெரிக்க டொலர் வரை இடம்பெயர்வு கொடுப்பனவுக் அனுப்புதல்.
 • மத்திய வங்கி வழங்கிய அறிவுறுத்தல்களின்படி, மேற்கண்ட இடம்பெயர்வுக் கொடுப்பனவுக்கு மேலதிகமாக தகுதியான இலங்கையிலிருந்து சென்று வெளிநாட்டில் குடியேறியவருக்கு ஆண்டுக்கு 30,000 அமெரிக்க டொலர் அனுப்புதல்.
 • மத்திய வங்கி வழங்கிய அறிவுறுத்தல்களின்படி வெளிநாட்டு நாட்டினருக்கான மூலதன பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஆண்டுக்கு 30,000 அமெரிக்க டொலர் அனுப்புதல்.
 • இலங்கையில் இலங்கை ரூபாயில் வழங்கல்.
 • தகுதி வாய்ந்த இடம்பெயர்வுக் கொடுப்பனவை இலங்கைக்கு வெளியே பராமரிக்கப்படும் ஒரு கணக்கிற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்களால் தகுதி அளவுகோல்களின் கீழ் குறிப்பிடப்படுகிறது.

நன்மைகள்

 • குடியேறியவர்கள் இடம்பெயர்வுக் கொடுப்பனவைப் பெறலாம்
 • உள்நாட்டு சொத்துக்களின் விற்பனை வருமானத்தை வைப்புச் செய்யலாம்
 • இலங்கையில் பணம் செலுத்தலாம்

கணக்குகளின் வகை

 • சேமிப்பு கணக்குகள்
 • நடைமுறைக் கணக்குகள் (காசோலை வரைதல் வசதி இல்லாமல்)
 • கால வைப்பு