வெளிப்புற முதலீட்டுக் கணக்கு (OIA)

வெளிப்புற முதலீட்டுக்
கணக்கு (OIA)

இந்த கணக்கு இலங்கைக்கு வெளியே இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகள் மற்றும் வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் மற்றும் அரசாங்க அமைப்புகளால் வழங்கப்படும் இறையாண்மைப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்ய வதியும் முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுகிறது.

தகுதி

தகுதி

 • இலங்கையில் வசிக்கும் ஒரு தனிநபர்
 • இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு பங்குடைமை
 • உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமொன்றைத் தவிர 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள்

அனுமதிக்கப்பட்ட வரவு (காட்டி)

 • முதலீட்டு நோக்கங்களுக்காக வைப்புச் செய்யப்பட்ட இலங்கை ரூபாய், முதலீட்டுத் தேவை வரை வெளிநாட்டு நாணயமாக மாற்றப்படுகின்றது.
 • வணிக வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கு (BFCA) அல்லது அதே கணக்கு வைத்திருப்பவரின் மற்றொரு OIA இலிருந்து பரிமாற்றம்.
 • ஒரு வெளிநாட்டு மூலத்திலிருந்து உள் முதலீட்டு கணக்கு மூலம் பெறப்பட்ட கடனின் வருமானம்.
 • OIA மூலம் செய்யப்படும் முதலீடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம்.

அனுமதிக்கப்பட்ட பற்றுகள் (காட்டி)

 • கணக்கு வைத்திருப்பவர் மேற்கொண்ட மூலதன பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான கொடுப்பனவுகள்.
 • தற்போதைய பரிவர்த்தனைகளுக்கான இலங்கைக்கு வெளியே மேற்கொள்ளப்படும் கொடுப்பனவுகள்.
 • PFCA அல்லது BFCA பற்று வைப்பதன் மூலம் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள, வெளிநாட்டு மூலதன பரிவர்த்தனையிலிருந்து OIA க்கு பெறப்பட்ட மூலதன மற்றும் மூலதன ஆதாயங்களாக சொந்த வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCA) மற்றும் BFCA க்கு சொந்த கணக்கு பரிமாற்றம்.
 • இலங்கை ரூபாவில் திரும்பப் பெறுதல்.
 • கணக்கு வைத்திருப்பவரின் மற்றொரு OIA க்கு பரிமாற்றம்.
 • கணக்கு வைத்திருப்பவரின் ரூபாய் கணக்குகளுக்கு பரிமாற்றம்.

 

நன்மைகள்

 • இலங்கைக்கு வெளியே உள்ள குடியிருப்பாளருக்கு முதலீடுகளை எளிதாக்குகிறது.

 

வரம்புகள்

 • கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள்ஒரு நாட்காட்டி வருடத்திற்கு 2,000,000 அமெரிக்க டொலர் முதலீடு.
 • கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள்ஒரு நாட்காட்டி வருடத்திற்கு 500,000 அமெரிக்க டொலர் முதலீடு.
 • இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்தவொரு பங்குடைமை – 300,000 அமெரிக்க டொலர் வாழ்நாள் முதலீடு.
 • இலங்கையில் வசிப்பவர் – 200,000 அமெரிக்க டொலர் முதலீடு.

கணக்குகளின் வகைகள்

 • சேமிப்பு கணக்குகள்.
 • நடமுறைக் கணக்குகள். (காசோலை வரைதல் வசதி இல்லாமல்)
 • கால வைப்பு.